Informace o zpracování osobních údajů

Správce, společnost Profi účto – daně s.r.o., IČO: 02015498, se sídlem Václava Rady 1453/7, 156 00 Praha 5, sp.zn.: C 214608 vedená u Městského soudu v Praze (dále jen „Profi účto – daně s.r.o.“) tímto v souladu s ustanovením čl. 12 a násl. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), informuje Vás, svého klienta, jakožto subjekt údajů o níže uvedených skutečnostech:

Osobní údaje, které jsou zpracovávány:

Společnost Profi účto – daně s.r.o. bude zpracovávat následující Vaše osobní údaje, které jí budou Vámi sděleny za účelem plnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a společností Profi účto – daně s.r.o.:

 • Vaše identifikační údaje – jméno, příjmení, tituly, datum narození, místo bydliště;
 • Vaše kontaktní údaje (resp. Vámi sdělené kontaktní údaje Vašich zaměstnanců či spolupracovníků) – telefonní číslo, emailová adresa, korespondenční adresa;
 • údaje potřebné pro zpracování Vaší účetní agendy, vedení účetnictví, vedení daňové evidence v souladu s platnými právními předpisy ČR

Účel zpracování osobních údajů:

Účetní činnost a nebo činnost spočívající ve vedení daňové evidence poskytovaná podle smlouvy uzavřené s Vámi a prováděná v souladu s platnými právními předpisy ČR.


Právní základ zpracování osobních údajů:

Plnění smlouvy uzavřené mezi společností Profi účto – daně s.r.o. a Vámi (zákonnost zpracování osobních údajů vyplývá z čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení).


Důvod poskytnutí osobních údajů

Poskytnutí osobních údajů je vždy dobrovolné. V případě, že nám ale Vaše osobní údaje odmítnete poskytnout pro účely zpracování, nebude možné, aby pro Vás společnost Profi účto – daně s.r.o. vykonávala činnosti sjednané ve výše uvedené smlouvě.


Způsob zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i automatizovaně v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, a to vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s Nařízením a dalšími platnými právními předpisy.


Příjemci osobních údajů

Společnost Profi účto – daně s.r.o. Vaše osobní údaje zásadně nesdílí s jinými správci osobních údajů, ledaže by k takovému předání byla povinna či oprávněna na základě právního předpisu, resp. svého oprávněného zájmu nebo byste k němu udělili souhlas. Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba. Subjekty, které se mají stát zpracovateli osobních údajů, společnost Profi účto – daně s.r.o. vždy pečlivě prověřuje a dbá na to, aby dodržovaly odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření. S každým subjektem, který by se v rámci své činnosti pro společnost Profi účto – daně s.r.o. mohl stát zpracovatelem osobních údajů, které společnost Profi účto – daně s.r.o. spravuje, je uzavřena písemná smlouva o zpracování osobních údajů a tento zpracovatel je s osobními údaji oprávněn nakládat pouze v rozsahu nezbytně nutném pro splnění jeho úkolu, pro účely splnění jeho úkolu a po sjednanou dobu. Zpracovateli Vašich osobních údajů jsou:

 • poskytovatelé služby „CLOUD“, tj. datových úložišť
 • producent softwarového produktu Premier

Do některých činností společnosti Profi účto – daně s.r.o. mohou být zapojeny třetí subjekty – naši dodavatelé, přičemž v závislosti na charakteru dané činnosti může dojít ke zpracování Vašich osobních údajů. Našimi dodavateli jsou zejména:

 • poskytovatel právních služeb
 • poskytovatel IT služeb
 • subjekty poskytující tiskové a poštovní služby

Vaše osobní údaje mohou být poskytnuty jiným subjektům také v případech, kdy poskytnutí takových údajů společnosti Profi účto – daně s.r.o. ukládají obecně závazné právní předpisy, nebo pokud je to nutné pro ochranu oprávněných zájmů Profi účto – daně s.r.o. (např. soudům, Policii Č, apod.).
Společnost Profi účto – daně s.r.o. nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány zásadně po dobu trvání Vašeho smluvního vztahu se společností Profi účto – daně s.r.o.
Po skončení Vašeho smluvního vztahu se společností Profi účto – daně s.r.o. jsou dále uchovávány pouze ty osobní údaje, pro jejichž uchování svědčí společnosti Profi účto – daně s.r.o. oprávněný zájem (např. případná obrana právních zájmů společnosti Profi účto – daně s.r.o. v případě sporu), a nebo ty osobní údaje, které je společnost Profi účto – daně s.r.o. povinna uchovávat na základě platných právních předpisů (zejména v oblasti účetnictví, daní a archivnictví).
V souladu se zásadou minimalizace dat společnost Profi účto – daně s.r.o. zpracovává vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebuje pro daný účel a uchovává je po nezbytně nutnou dobu. Jakmile daná doba uplyne, jsou osobní údaje vymazány, resp. anonymizovány.


Vaše práva:

Jako subjekt údajů máte zejména právo na:

 • přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 Nařízení;
 • opravu osobních údajů dle čl. 16 Nařízení;
 • výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“) dle čl. 17 Nařízení;
 • omezení zpracování osobních údajů dle čl. 18 Nařízení.

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na Vašem souhlasu, máte právo jej kdykoliv odvolat.

Je-li právní základem zpracování osobních údajů právní titul podle čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení (zpracování nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce), svědčí Vám právo na námitku vůči předmětnému zpracování osobních údajů, a to dle čl. 21 Nařízení.

V případě porušení povinností společnosti Profi účto – daně s.r.o. můžete své podněty adresovat Úřadu pro ochranu osobních údajů (dále jen „ÚOOÚ“), který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: 234 665 111 (ústředna). ÚOOÚ provozuje internetové stránky: www.uoou.cz, na kterých najdete více informací jak o Vašich právech, tak o tom, s čím a jak Vám ÚOOÚ může pomoci.


Kontaktní údaje společnosti Profi účto – daně s.r.o.:

Ve společnosti Profi účto – daně s.r.o. nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů.

V případě jakýchkoliv dotazů v záležitostech týkajících se osobních údajů anebo v případě uplatnění jakéhokoliv práva subjektu údajů nás můžete kontaktovat, a to:

 • na emailu: info@profi-ucto-dane.cz
 • písemně na adrese sídla společnosti Profi účto – daně s.r.o.: Václava Rady 1453/7, 156 00 Praha 5
 • telefonicky na telefonním čísle: +420 776 829 910
Kontaktujte nás s jakýmkoliv dotazem

Pošlete nám konkrétní dotaz nebo si domluvte konzultaci.